ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ดู ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน[อ่าน : 463 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษะณะที่พึงประสงค์[อ่าน : 475 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ[อ่าน : 442 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย[อ่าน : 474 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ[อ่าน : 420 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ[อ่าน : 412 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)[อ่าน : 422 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้ัสำเร็จการศึกษา[อ่าน : 423 ครั้ง]
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดู ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดู ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทั้งหมด
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ[อ่าน : 411 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม[อ่าน : 386 ครั้ง]
๒.๒ การจัดการเรียนรู้สุ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดู ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สุ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งหมด
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ[อ่าน : 381 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๒ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน[อ่าน : 385 ครั้ง]
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ดู ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งหมด
๓.๑ ครูผู้สอน ดู ๓.๑ ครูผู้สอนทั้งหมด
๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ดู ๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม[อ่าน : 467 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการสถานศึกษา[อ่าน : 520 ครั้ง]
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม ดู ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วมทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ดู ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม[อ่าน : 452 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน[อ่าน : 424 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ[อ่าน : 402 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา[อ่าน : 400 ครั้ง]
 • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน[อ่าน : 406 ครั้ง]
SAR 2561 ดู SAR 2561ทั้งหมด