ประเภท : ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สุ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ[อ่าน : 643 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๒ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน[อ่าน : 641 ครั้ง]

ข้อมูล : ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สุ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า มี ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สุ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งหมด

มี ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สุ่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งหมด 2