ประเภท : ๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม[อ่าน : 753 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการสถานศึกษา[อ่าน : 805 ครั้ง]
มี ๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด 2