ประเภท : ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม
มี ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วมทั้งหมด 3