ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒.๒

๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา วัน เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562, เวลา 17:52 น. 576 ครั้ง karun

 

ผลการประเมินข้อมูลของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

 

ที่

รายการข้อมูล

ผลการตรวจสอบข้อมูล

เอกสารหลักฐาน

มี

ไม่มี

จำนวน

1.

ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา

 

 

 

เอกสารหลักฐาน

2.

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

 

 

 เอกสารหลักฐาน RMS2016

เอกสารหลักฐาน GFMIS

เอกสารหลักฐาน ศธ.๐๒ online

3.  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

 

 

 เอกสารหลักฐาน RMS2016

เอกสารหลักฐาน GFMIS

เอกสารหลักฐาน ศธ.๐๒ online

4.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 เอกสารหลักฐาน
 5.  ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

 

 

เอกสารหลักฐาน