ประเภท : ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม[อ่าน : 642 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน[อ่าน : 618 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ[อ่าน : 573 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา[อ่าน : 589 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน[อ่าน : 623 ครั้ง]
มี ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด 5