ประเภท : ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน[อ่าน : 644 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษะณะที่พึงประสงค์[อ่าน : 659 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ[อ่าน : 632 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย[อ่าน : 663 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ[อ่าน : 610 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ[อ่าน : 598 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)[อ่าน : 603 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้ัสำเร็จการศึกษา[อ่าน : 630 ครั้ง]

ข้อมูล : ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

http://agro.chan.rmutto.ac.th/ มี ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด

มี ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 8