ประเภท : ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ[อ่าน : 597 ครั้ง]
  • ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม[อ่าน : 602 ครั้ง]
มี ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทั้งหมด 2